Sla navigatie over
 
     
     
 

vlaamse overheid
U bent hier: vlaanderen.be > 60-plusgids > disclaimer

 

Gebruiksvoorwaarden (disclaimer) en toegankelijkheidsverklaring

De gebruiker van deze site wordt geacht kennis te nemen van de algemene gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Toegankelijkheid

Er zijn heel wat inspanningen geleverd om deze site toegankelijk te maken. Er is onder meer aandacht besteed aan het kleurengebruik, correct gebruik van alternatieve teksten bij afbeeldingen, duidelijke hyperlinks enzovoort.

Deze website maakt intensief gebruik van pdf-documenten. U vindt hier immers de digitale versie van een gedrukte publicatie. De lay-out van de pdf-documenten is identiek aan die van de gedrukte versie. We zijn er ons van bewust dat dit er toe kan leiden dat bepaalde van deze pdf-documenten minder goed worden weergegeven voor blinde surfers. Indien u problemen ondervindt om deze documenten te lezen, kunt u met ons contact opnemen en proberen wij u het betreffende hoofdstuk op een andere manier te bezorgen. U kunt ons telefoneren op 02 553 33 20 of mailen op 60plusgids@wvg.vlaanderen.be. De nodige gegevens vindt u op onze contactpagina

Aansprakelijkheid - verwijzingen

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden of gebreken vaststelt in de informatie, dan mag u ons dit melden, graag met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden. U klikt hiervoor op "contact" in de navigatiebalk.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiŽle wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.
De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) deze site, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die op deze site wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Het kan dat wij alsnog persoonlijke gegevens van u ontvangen, zoals wanneer u ons via e-mail contacteert.
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiŽren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
Klik hiervoor op "contact"
 in de navigatiebalk.
Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder meer op de website http://www.privacy.fgov.be/ .

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, enz.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor eveneens toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail.
Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken.
De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

  

Disclaimer, Privacy en Toegankelijkheidsverklaring (nieuw venster)