Sla navigatie over

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be/.

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
Over de site | Contact | Sitemap 

Thema's
 

 

Snelmenu 
 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

U bent hier: vlaanderen.be > Welzijn & Justitie > Nieuwsbrief > Archief 2002

Nieuws

Nieuwsbrieven 2002 - Archief

Nieuwsbrief d.d. 2002.11.27

Prikbord op de website Welzijn & Justitie

 

De website Welzijn & Justitie beschikt vanaf heden over een prikbord, waarop u berichtjes kan achterlaten voor de bezoekers van de website.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.11.13

Laat je geen geweld aandoen

 

Op 11 november (Vrouwendag) ging de campagne "Laat je geen geweld aandoen. Trek je grens" van start. Enerzijds is het de bedoeling om jongeren van 14 tot 16 jaar te laten inzien dat ze soms zÚlf te ver kunnen gaan, bijvoorbeeld in het pesten van een leeftijdsgenoot. Anderzijds is het de bedoeling om jongeren weerbaarder te maken en op weg te helpen naar hulp in hun omgeving. De campagne is een Vlaams luik van de federale campagne rond geweld in relaties. Meer informatie vindt u op de website van de campagne: http://www.wvc.vlaanderen.be/relaties.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.10.21

Update adressen centra voor slachtofferhulp

 

De website Welzijn & Justitie bevat nu ook de e-mail-adressen van de centra voor slachtofferhulp.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.09.27

Krant X

 

Het derde nummer van Krant X (de gevangeniskrant van de Vlaamse Gemeenschap) is vanaf heden on-line beschikbaar.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.08.28

Vacatures

 

De Federatie voor Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk, afdeling Slachtofferhulp, zoekt in het kader van alternatieve maatregelen

  • een deeltijds medewerker (60%) voor het vormingsproject ‘Slachtoffer in Beeld’ voor de regio Oost- en West-Vlaanderen en occasioneel Antwerpen; en
  • een deeltijds medewerker (60%) voor het vormingsproject ‘Slachtoffer in Beeld’ voor de regio Limburg, Vlaams-Brabant en occasioneel Antwerpen.

U vindt de vacatures op onze WWW-pagina's.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.08.27

Vlaamse beleids- en stafmedewerksters in de gevangenissen

 

Op 1 september 2002 treden in de vijf gevangenissen van de pilootregio voor de implementatie van het strategisch plan (Antwerpen en Noorderkempen) Vlaamse beleidsmedewerksters in dienst. In de gevangenissen met meer dan 300 gedetineerden (Antwerpen en Merksplas) worden ze bijgestaan door een stafmedewerkster. Hun taken werden omschreven in het operationeel model voor de implementatie van het strategisch plan. U vindt vanaf heden hun naam, postadres en e-mailadres op onze WWW-pagina's.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.08.07

Visietekst Cultuur en Sport

 

Op 8 december 2000 keurde de Vlaamse regering het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden goed. In haar beslissing gaf de Vlaamse regering aan dat ze werk zou maken van een integraal beleid met aandacht voor alle aspecten van de detentie Ún de gedetineerden zelf in de uitvoering van haar opdracht rond hulp- en dienstverlening. Ook Cultuur en Sport kregen hierin een plaats.

 

De bevoegde minister (Bert ANCIAUX) keurde in juni een tekst goed die aangeeft op welke manier de 5 strategische doelstellingen en de missie uit het strategisch plan geconcretiseerd kunnen worden voor Cultuur en Sport. Hij vertrekt daarbij in de eerste plaats van de doelstellingen van het Cultuur- en Sportbeleid an sich. Uiteraard vormt de detentiesituatie voor heel wat aspecten bijzondere uitdagingen en specifieke kansen en bedreigingen.

 

De tekst is opgedeeld in zes delen. In het eerste deel wordt de beleidsgrond geschetst. Hierin gaat het dus over het globale gedetineerdenbeleid (Strategisch Plan), het globale Cultuurbeleid en het globale Sportbeleid zoals dit in verschillende beleidsplannen en beleidsbrieven naar voor werd geschoven. Ook de synthesenota die tot stand kwam bij de uitwerking van de PMD’s in de pilootregio krijgt veel aandacht. In het tweede deel worden operationele doelstellingen geformuleerd voor elke doelstelling uit het strategisch plan. Het betreft hier de gewenste situatie voor 2009. In het derde deel wordt dit vertaald naar concrete acties op het terrein. Daarna volgen resultaatsindicatoren, realiseringsvoorwaarden en budgettaire implicaties.

 

U vindt de visietekst op onze WWW-pagina's.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.08.05

Operationeel model Strategisch Plan

 

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, Mieke VOGELS, keurde de Vlaamse Regering op 19 juli 2002 de krachtlijnen goed van het actieplan voor de uitbouw van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit plan betreft in feite de concrete operationalisering van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden, dat op 8 december 2000 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

 

Verschillende Vlaamse ministers werkten mee aan de voorbereiding en de uitvoering van dit plan: er zijn acties voorzien op het vlak van onderwijs, beroepsopleiding, tewerkstelling, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, sport en ontspanning.

 

Om het geheel in goede banen te leiden werden een reeks maatregelen getroffen en goedgekeurd. In de 5 gevangenissen van de pilootregio Antwerpen-Kempen zullen vanaf 1 september personeelsleden van de Vlaamse overheid instaan voor de beleidsmatige aansturing en opvolging van de hulp- en dienstverleningsprogramma's. Trajectbegeleiders van justitieel welzijnswerk zullen de individuele gedetineerden wegwijs maken in het aanbod, samen met hen een hulp- en dienstverleningstraject op maat uitstippelen en de uitvoering daarvan opvolgen.

 

Er is voorzien in voortdurende samenwerking en communicatie met de verschillende diensten van de gevangenissen. Er werd een gedragscode uitgewerkt waaraan alle medewerkers aan de Vlaamse hulp- en dienstverlening zich dienen te houden. Het geheel wordt voorbereid en opgevolgd in lokale "planningsteams maatschappelijke dienstverlening".

 

De federale minister van Justitie betuigde zijn instemming met het hele opzet.

De leden van de Vlaamse regering engageerden zich om verder mee te werken aan de stelselmatige uitbouw van het operationeel plan en de geleidelijke spreiding ervan naar alle Vlaamse gevangenissen.

 

U vindt alle informatie over het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden op onze WWW-pagina's.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.06.11

Operationalisering samenwerkingsconcept

 

In de nieuwsbrief van 16 januari 2002 berichtten we over het concept van samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en Justitie inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en aan het voorstel om de implementatie hiervan op te starten in de gevangenissen van de pilootregio. 

 

Inmiddels werd dit concept van samenwerking in een rapport geoperationaliseerd. In het rapport vindt u de principes van, de afspraken omtrent en de concrete organisatie van de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en het ministerie van Justitie bij de uitvoering van het strategisch plan. Verder vindt u er een concrete invulling van de beleids-, co÷rdinatie- en trajectbegeleidingsfunctie en een gedragscode voor de Vlaamse actoren.

 

U kan het rapport raadplegen en downloaden op onze WWW-pagina's.

 

Krant X

Ook het tweede nummer van Krant X (de gevangeniskrant van de Vlaamse Gemeenschap) is vanaf heden on-line beschikbaar.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.06.04

 

Op de website "Welzijn en Justitie" werden de adressen aangepast van de centra voor algemeen welzijnswerk met bijkomende opdracht hulp- en dienstverlening aan daders van seksueel misbruik: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/seksueledelinquenten/voorzieningen.htm.

In de volgende editie van deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over het operationeel samenwerkingsmodel tussen Justitie en de Vlaamse Gemeenschap bij de uitvoering van het strategisch plan "Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden".

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.05.03

Vacatures (m/v)

 

De Federatie voor Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk, afdeling Slachtofferhulp, zoekt in het kader van:

  • de alternatieve maatregelen een halftijds medewerker voor het vormingsproject ‘Slachtoffer in Beeld’ voor de regio Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant; en
  • de herstelgerichte detentie een halftijds medewerker voor het vormingsproject ‘Slachtoffer in Beeld’ voor de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant.

 

Een functieomschrijving vindt u in bijlage of op de website "Welzijn & Justitie" (http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/vacatures.htm).

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.04.22

Vacature (m/v)

 

Ondersteuning Integrale Trajectbegeleiding Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)

 

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk werft een medewerker aan welke zal instaan voor de ondersteuning van de integrale trajectbegeleiding in het kader van het strategisch plan "Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden". Een situering en functieomschrijving vindt u in bijlage of op de website "Welzijn & Justitie" (http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/vacatures.htm). Op deze website vindt u tevens meer informatie over het strategisch plan.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.04.12

Vacatures (m/v)

 

Voor de uitwerking van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden en de begeleiding van de Planningsteams Maatschappelijke Dienstverlening in de pilootregio (Antwerpen en Noorderkempen) is de Beleidscel Samenleving en Criminaliteit van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) op zoek naar gemotiveerde medewerkers (1 projectco÷rdinator, 6 beleidsmedewerkers en 3 stafmedewerkers).

 

U vindt de vacatures in bijlage (PDF-formaat) of op onze website: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/vacatures.htm

 

U mag dit bericht desgewenst doorsturen.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.04.02

 

Het Sociaal-Economisch Instituut (SEIN) van het Limburgs Universitair Centrum voerde in opdracht van het Eduforum Limburg een behoefteonderzoek uit over de noden aan volwasseneneducatie bij nieuwkomers en (ex)gedetineerden. Het onderzoek liep van maart tot juni 2001 en resulteerde in een lijvig onderzoeksrapport.

 

U vindt dit onderzoeksrapport op onze website: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/stratplan.htm.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.03.27

 

Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde, in het kader van het strategisch plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden, een visietekst op het onderwijs aan gedetineerden.

 

U vindt de tekst op onze website: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/visieonderwijs.htm

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.01.23

 

Vanaf heden vindt u op de website Welzijn & Justitie de regelgeving rond:

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2002.01.16

Gevangeniskrant

 

De Vlaamse Gemeenschap werkt in het kader van de implementatie van het strategisch plan "hulp- en dienstverlening aan gedetineerden" aan een gevangeniskrant. De gevangeniskrant wordt in de gevangenissen uit de pilootregio (Antwerpen en Noorderkempen) verdeeld onder de gedetineerden, de bezoekers, het penitentiair personeel en de diverse actoren uit de hulp- en dienstverlening. De voorzijde van de krant wordt centraal ingevuld; de achterzijde van de krant wordt lokaal ingevuld. Voor de toelevering van de lokale artikels doet het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een beroep op lokale eindredacteurs. Zij vormen samen met de centrale eindredacteur de eindredactie.

 

Gisteren werden de eerste nummers verdeeld. U vindt ze op onze website.

 

Strategisch plan: samenwerkingsconcept

 

Op 13 juli 2001 reeds besliste de Vlaamse regering haar goedkeuring te hechten aan het concept van samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en Justitie inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en aan het voorstel om de implementatie hiervan op te starten in de gevangenissen van de pilootregio. De leden van de Vlaamse regering deelden het concept mee aan de administraties, de Vlaamse openbare instellingen en de door hen aangestuurde voorzieningen. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, werd belast met de co÷rdinatie.

 

Vanaf heden kan u de volledige tekst van het samenwerkingsconcept raadplegen op onze WWW-pagina's.

 

[ Naar boven ]

Andere jaargangen