Sla navigatie over

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be/.

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
Over de site | Contact | Sitemap 

Thema's
 

 

Snelmenu 
 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

U bent hier: vlaanderen.be > Welzijn & Justitie > Nieuwsbrief > Archief 2003

Nieuwsbrief Welzijn & Justitie

2003

Nieuwsbrief d.d. 2003.12.09

 

In Verwachting

 

De werkgroep Geknipt, Justitieel Welzijnswerk Mechelen, de gevangenis van Mechelen en Welzijnszorg stellen u voor: de tentoonstelling In Verwachting. Dit project ontstond in het kader van de campagne van Welzijnszorg "Gevangen in armoede".

 

De gedetineerden uit de Mechelse gevangenis zijn 'in verwachting'. In verwachting van hun vrijlating. In de tentoonstelling werd hun hoop, hun wens, maar ook hun angst en bekommernis vastgelegd door drie fotografen. Fotografen die behoren tot de Mechelse gemeenschap, de wereld buiten de muren van de gevangenis die op hun beurt in verwachting is van een aantal mensen die binnenkort terug in onze maatschappij worden opgenomen.

 

De wisselwerking tussen de gedetineerden en de fotografen, de dialoog tussen de wereld binnen de muren en buiten de muren, maakt dit project bijzonder interessant. In dit project zijn de gevangenen en de kunstenaars elkaars evenwaardige partner. Deze open discussie geeft de kans aan de bezoeker om detentie anders te bekijken, om de standpunten evenwaardig te interpreteren en zijn oordeel te nuanceren.

 

Info: www.cultuurcentrummechelen.be 

Projectenpot Kunst en Welzijn

Flyer In Verwachting

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.10.16

 

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis

 

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk schreef een praktische en bruikbare handleiding voor iedereen die leeft of werkt met kinderen en hen vroeg of laat moet opvangen na een schokkende gebeurtenis. Het boek kreeg als titel "Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Een praktische gids na een misdrijf of een plosteling overlijden". Het kost 19.95 euro, telt 200 bladzijden en is verschenen bij uitgeverij Lannoo (ISBN 90 209 5260 9). Op de slachtofferpagina's van onze website (http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/slachtofferhulp/boek.htm) vindt u een boekbespreking met bestelmogelijkheden.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.10.14

 

Vacature

 

Het CGG Mandel en Leie en het Netwerk Daderhulp Zuid West-Vlaanderen melden een vacature voor een psycholoog (m/v). Het betreft hier een halftijdse functie in de regio Zuid West-Vlaanderen (standplaats Kortrijk).

 

De volledige vacature vindt u op onze vacaturepagina (http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/vacatures.htm).

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.10.06

 

UFC on-line

 

Het Universitair Forensisch Centrum heeft sinds kort haar eigen website: http://www.ufc.be. Het Universitair Forensisch Centrum is het steuncentrum voor de (Vlaamse) voorzieningen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.09.23

 

Geboeid publiek

 

In de Noorderkempen bevinden zich maar liefst vier gevangenissen: Hoogstraten, Wortel, Merksplas en Turnhout. De vzw gevangenismuseum wil met een fototentoonstelling in Merksplas, een kunsttentoonstelling in Turnhout en een aantal randactiviteiten de Kempense gevangenissen positief in de kijker zetten.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.09.22

 

Krant X

 

Het zesde nummer van Krant X (september 2003) is vanaf heden on-line beschikbaar: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/gevangeniskrant. Krant X is de gevangeniskrant van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Studiedag commissie Holsters

 

De deelredactie "Strafuitvoering en justitiŰle hulpverlening" van Panopticon en de onderzoeksgroep "Penologie en victimologie" van de K.U.Leuven organiseren op vrijdag 28 november 2003 in Leuven een studiedag over de voorstellen van de commissie Holsters. De bedoeling van de studiedag is drieledig:

 • informeren over de grote krachtlijnen en discussiepunten;
 • kritische analyse en reflectie; en
 • het betrekken van politici en andere beleidsverantwoordelijken.

 

De studiedag richt zich tot de diverse (para)justitiŰle actoren en wetenschappelijke onderzoekers.

 

Inlichtingen en inschrijvingen: Mevr. A Ons, 016-32 53 00, andrea.ons@law.kuleuven.ac.be.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.07.22

 

Mentaal gehandicapte ge´nterneerden

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd over de programmatie voor de voorzieningen in de gehandicaptensector. In het nieuwe plan zijn maatregelen voorzien voor de gerichte uitbreiding van de opvangcapaciteit en voor de uitbreiding van het zorgaanbod naar meer flexibele zorgprogramma's. Er werd voor dit jaar een krediet ingeschreven van 29,2 miljoen euro. Daarvan gaat er 22,6 miljoen euro naar:

 • de regionale ondersteuning van gebruikersverenigingen;
 • de mentaal gehandicapte ge´nterneerden;
 • het wonen van mentaal gehandicapten (personeelsomkadering); en 
 • het volledig spectrum van alle zorgverleningsvormen.

 

Het nieuwe federale regeerakkoord bevat overigens een alinea over de internering: "Het lot van ge´nterneerden en de zorgen die hun worden gegeven, zal net zoals voor personen die door een gedwongen opname (collocatie) uit de samenleving werden verwijderd, worden verbeterd. In functie van de beschikbare mogelijkheden zullen zij geleidelijk ondergebracht worden in private en openbare verzorgingsinstellingen. De regering zal de wet op de sociale verdediging in die zin aanpassen."

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.07.17

 

Vacature

 

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) wenst ÚÚn contractuele stafmedewerker (deskundige) voor onbepaalde duur aan te werven. De kandidaat zal werkzaam zijn bij het Directoraat-Generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, beleidscel Samenleving en Criminaliteit, maar zal zijn/haar standplaats hebben in ÚÚn van de strafinrichtingen van de pilootregio voor de implementatie van het Vlaams Strategisch Plan "hulp- en dienstverlening aan gedetineerden". Momenteel is er een vacature voor de gevangenis van Antwerpen.

 

Meer informatie vindt u op onze vacaturepagina: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/vacatures.htm.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.07.16

 

Vlaamse regering voert strategisch plan voor gedetineerden verder uit

 

Op 19 juli 2002 besliste de Vlaamse regering elk jaar een opvolgings- en evaluatierapport over de uitvoering van het strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te laten opstellen teneinde de nodige beslissingen tot bijsturing van het strategisch plan te kunnen nemen. Op basis van het eerste opvolgings- en evaluatierapport (http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/Opv&EvalSP.doc) besliste de Vlaamse regering op 10 juli 2003:

 • akte te nemen van:
  • de positieve realisaties, de knelpunten, de uitdagingen en de aanbevelingen in de uitbouw van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zoals die tot uiting komen in het eerste opvolgings- en evaluatierapport,
  • de moeilijkheden die rijzen bij de uitoefening van haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals die verwoord werden in de op 28 mei 2003 door het Vlaams Parlement aangenomen met redenen omklede motie tot besluit van een op 6 mei 2003 gehouden interpellatie tot de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking over de externe hulpverlening in de Antwerpse gevangenis;
 • te bevestigen dat het door haar op 8 december 2000 goedgekeurde "strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden" haar centraal beleidsinstrument blijft om vorm en inhoud te geven aan haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het vlak van de sociale re´ntegratie van gedetineerden;
 • de functioneel bevoegde Vlaamse ministers te gelasten, in onderlinge samenwerking en rekening houdend met de aanbevelingen in voornoemd opvolgings- en evaluatierapport en met de beschikbare begrotingskredieten, de inhoudelijke en budgettaire inspanningen voor de verdere implementatie en uitbreiding van het strategisch plan voort te zetten,
 • de Vlaamse minister, belast met de co÷rdinatie van het strategisch plan, te gelasten:
  • contact op te nemen met de federale minister van Justitie, hem het opvolgings- en evaluatierapport alsmede voornoemde motie van het Vlaams Parlement over te zenden en vervolgens grondig overleg te plegen en initiatief te nemen inzake de knelpunten en aanbevelingen die aan bod komen in voornoemd rapport en in voornoemde motie,
  • over de uitvoering van de hierboven vermelde beslissing verslag uit te brengen aan het Vlaams Parlement en aan de Vlaamse regering.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.07.09

 

Vacature

 

Voor de ondersteuning van de stafmedewerker Slachtofferhulp zoekt het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk een deeltijdse (75%) medewerker (m/v) voor een periode van 6 maanden. Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk zoekt een enthousiaste, zelfstandige medewerker met een diploma Hoger Onderwijs, bij voorkeur in de menswetenschappen. Ervaring is niet noodzakelijk.

 

Meer informatie (taakomschrijving, profiel en formele aspecten) vindt u op onze vacaturepagina: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/vacatures.htm.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.07.07

 

Neutrale bezoekruimtes

 

Recent besliste de federale ministerraad de neutrale bezoekruimtes (waar kinderen hun ouders kunnen ontmoeten als die niet meer overeenkomen) niet langer te subsidiŰren. Op 27 juni 2003 besliste de Vlaamse regering om, in principe, vanaf 1 januari 2004 de subsidiŰring van de neutrale bezoekruimtes over te nemen. Dit zou in eerste instantie gebeuren via projectsubsidies, maar de minister van Welzijn werd gelast met de uitwerking van een decretale basis. Zij dient verder met de federale minister van Justitie te onderhandelen over een specifiek samenwerkingsakkoord. De Vlaamse regering vroeg haar, tot slot, bij de federale regeringsformateur aan te dringen op een fundamentele oplossing voor het grensgebied tussen Welzijn en Justitie, waar zich vaker bevoegdheids- en samenwerkingsproblemen stellen.

 

Triple E

 

Triple E staat voor "Enduring Employment for Ex-prisoners". Het is een project dat tot doel heeft de tewerkstellingskansen van mensen die de gevangenis verlaten te verbeteren. Diverse private en publieke partners bundelden hun krachten en kregen subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Het project vertrekt van de vaststelling dat het vaak niet volstaat om de gedetineerden tijdens de detentie op te leiden en voor te bereiden op tewerkstelling. Vele ex-gedetineerden die werk vinden, kunnen het niet houden. Er is dus "nazorg" nodig. Naast de problemen uit de persoonlijke levenssfeer (schuldenlast, relationele problemen, verslavingsproblemen, ...) zijn er de nadelige gevolgen van het contact met Justitie (een strafblad, de detentieschade, ...). Het project wil ex-gedetineerden een "coach" bezorgen. Dit is een soort begeleider voor het post-detentie-traject. Het project wil, na een experimentele fase, beleidsadviezen formuleren, zodat ÚÚn en ander meer structureel kan uitgebouwd worden. U vindt een voorstellingstekst op onze website. Voor meer informatie kan u verder terecht bij Marc Tassier van het VOCB: marc.tassier@vocb.be.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.06.19

 

Bakberichten

 

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB) publiceert maandelijks een elektronische nieuwsbrief over onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het volgende nummer verschijnt op 9 juli 2003. U kan zich abonneren bij Marc Tassier van het VOCB.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.06.05

 

Website JWA

 

Wegens vakbondsacties in de gevangenis van Antwerpen worden de Vlaamse hulp- en dienstverleners reeds geruime tijd ernstig gehinderd bij de uitoefening van hun functies. Justitieel Welzijnswerk Antwerpen opende een website (http://users.pandora.be/JWA) waarop u de acties van JWA in het overbevolkte Antwerpse arresthuis kan volgen. U kan er ook uw steun betuigen aan de Vlaamse medewerkers in de desbetreffende gevangenis.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.05.14

 

Krant X

 

Het vijfde nummer van Krant X (mei 2003) is vanaf heden on-line beschikbaar: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/gevangeniskrant

www.stigma.be

 

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen heeft een nieuwe website: http://www.stigma.be

 

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen is een vrijzinnige vereniging die gevangenen, ex-gevangenen en hun verwanten begeleidt.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.05.06

 

Vacatures

 

De Federatie van Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk v.z.w. zoekt:

 • een deeltijds co÷rdinator voor het vormingsproject "Slachtoffer in Beeld" in het kader van alternatieve sancties voor de regio's Limburg, Vlaams-Brabant en occassioneel Antwerpen; en
 • een co÷rdinator voor het vormingsproject "Slachtoffer in Beeld" in het kader van herstelgerichte detentie.

 

Meer informatie (taakomschrijving, profiel en formele aspecten) vindt u op onze vacaturepagina: http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/vacatures.htm.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.02.06

 

Kinderkreet vzw

 

Op 1 februari 2003 ging de vzw Kinderkreet van start. De vzw wil een platform bieden aan mishandelde kinderen en aan volwassenen die in hun jeugd met dit probleem geconfronteerd werden.  De vzw beschikt over een eigen website: http://www.kinderkreet.be

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.02.05

 

Krant X

 

Het vierde nummer van Krant X (de gevangeniskrant van de Vlaamse Gemeenschap) is vanaf heden on-line beschikbaar.

 

[ Naar boven ]

Nieuwsbrief d.d. 2003.01.09

 

Vooreerst wenst de redactie van Welzijn & Justitie jullie een allerbest nieuw jaar.

 

Uitbreiding van de pilootregio met de gevangenis van Brugge

 

Sinds 1 januari 2003 werd de pilootregio voor de implementatie van het strategisch plan "hulp- en dienstverlening aan gedetineerden" van de Vlaamse regering uitgebreid met de gevangenis van Brugge. Koenraad Polfliet is er de beleidsmedewerker voor de Vlaamse Gemeenschap. Viki Demild is de stafmedewerkster. Ze zijn voorlopig bereikbaar op het nummer 050-45 71 55. Daarnaast zijn sinds 6 januari vier trajectbegeleiders aangeworven door Justitieel Welzijnswerk Brugge. Zij lopen momenteel stage. Later komen er nog vier trajectbegeleiders bij. Van zodra de beleids- en stafmedewerkers een vast plaatsje hebben gevonden in de gevangenis, vinden jullie hun gegevens op de website Welzijn en Justitie (http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie).

 

[ Naar boven ]

Andere jaargangen