Sla navigatie over

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be/.

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
Over de site | Contact | Sitemap 

Thema's
 

 

Snelmenu 
 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites


Sectorprotocol met betrekking tot de bijkomende opdracht "sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving"

1. Algemene opdracht

Een centrum algemeen welzijnswerk met de bijkomende taak sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving (verder ook justitieel welzijnswerk of JWW genoemd) heeft als opdracht personen die als verdachte / dader van een misdrijf in aanraking (dreigen te) komen met justitie, evenals hun directe sociale omgeving, individueel en structureel te ondersteunen bij de uitoefening van hun recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening, teneinde hen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden.

2. Doelstellingen

De werking van JWW is er op gericht:

 • actief onwelzijnssituaties op te sporen en aan te pakken die door of naar aanleiding van een justitiŽle interventie zichtbaar worden; aan de cliŽnten een concreet hulp- en dienstverleningsaanbod te doen zodat deze (terug) aansluiting vinden bij de welzijnsbevorderende krachten in zichzelf, hun omgeving en de samenleving;
 • ten behoeve van deze cliŽnten de toegankelijkheid en de aanspreekbaarheid van het algemeen welzijnswerk en van de bredere maatschappelijke dienstverlening te bevorderen en te bewaken en deze voorzieningen zodoende effectief in hun bereik te brengen;
 • de welzijnsdimensie binnen te brengen in de strafrechtscontext; sensibiliserend op te treden ten aanzien van het strafrechtsapparaat en haar actoren met het oog op een humanisering van de strafrechtsbedeling en een rechtsgelijke toegang tot de maatschappelijke hulp- en dienstverlening voor justitiecliŽnteel; en
 • in reactie op een louter strafrechtelijke benadering en criminalisering de sociale dimensie van problemen zichtbaar te maken, de toepassingsmogelijkheden van sociale interventies te verduidelijken en te optimaliseren, te wijzen op mechanismen van sociale ongelijkheid en ongelijke kansen tot participatie aan de samenleving.

3. Taken

Elk JWW heeft tot taak:

 • in zijn werkgebied actief voeling te houden met welzijnsproblemen in een justitiŽle context;
 • in zijn werkgebied het aanspreekpunt te zijn voor de brede problematiek van de doelgroep "personen die als verdache / dader in aanraking (dreigen te) komen met justitie en hun directe sociale omgeving";
 • door het vindplaatsgericht werken daadwerkelijk bij te dragen tot de organisatie van een integraal hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving;
 • vertrekkende van vragen, zorgen en ambities van de cliŽnt diens probleemsituatie en capaciteiten te analyseren, samen met de cliŽnt oplossings- en handelingsmogelijkheden te inventariseren en de cliŽnt te helpen en te motiveren tot het nemen van beslissingen omtrent zijn eigen situatie;
 • een aanbod uit te werken op maat van de vragen van de hulpvrager, rekening houdend met de juridisch-maatschappelijke context waarin deze zich bevindt en waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de bestaande maatschappelijke oplossings- en integratiemechanismen;
 • structurele oplossingen uit te werken voor niet of onvoldoende beantwoorde vragen naar hulp- en dienstverlening;
 • de uitvoering van de (individuele of structurele) hulp- en dienstverlening te begeleiden naar continuÔteit, doelmatigheid en doelgerichtheid, en dit in samenwerking met de politiŽle, justitiŽle en diverse hulp- en dienstverleningsactoren; en
 • knelpunten en problemen die betrekking hebben op de situatie en de positie van de doelgroep op te sporen, te inventariseren en te signaleren ten aanzien van de brede maatschappelijke hulp- en dienstverlening, de betrokken overheden en de publiek opinie.

De uitvoering van deze taak impliceert dat elk JWW:

 • in zijn beleidsplan de wijze concretiseert waarop het personeel wordt ingezet opdat de beginselen, opdrachten en werkingsprincipes, zoals neergelegd in het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, kunnen worden nageleefd. Het preciseert ook de plaats die deze deelwerking inneemt ten opzichte van het geheel van de werking van het centrum.
 • zich actief en permanent op de hoogte houdt van evoluties inzake de welzijnsbenadering van criminaliteit, rechtsbedeling en strafuitvoering in zijn werkgebied en van relevante, bovenlokale evoluties op dit vlak;
 • zijn werking voortdurend afstemt op de wijzigende probleemsituaties en op de daartoe vereiste vernieuwing van de probleembenadering;
 • een actieve aanwezigheid en aanspreekbaarheid in de gevangenissen van zijn werkgebied realiseert, alsmede een actieve deelname aan de werkzaamheden van de welzijnsteams en diverse overleg- en werkgroepen in de betrokken gevangenissen; en
 • overlegt en samenwerkt met relevante openbare en private voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren tot een betere hulp- en dienstverlening aan justitiecliŽnten, respectievelijk daarvoor beleidsverantwoordelijkheid dragen.

4. Werkingsprincipes

Elk JWW hanteert de volgende werkingsprincipes.

 • De hulp- en dienstverlening dient door de cliŽnten gevraagd of aanvaard te zijn. Dit geldt ook voor voorlichting aan andere personen en instanties.
 • JWW vertrekt vanuit de mogelijkheden, groeikansen en eigen competenties van de cliŽnt. Met respect voor diens eigen waarden, normen en zingeving, stimuleert JWW de cliŽnt actief mee te werken aan zijn sociale integratietraject.
 • JWW draagt bij tot het herstelgericht werken en brengt de slachtoffer- en brede maatschappelijke dimensie actief in beeld zodat de cliŽnt overwogen keuzes kan maken.
 • Hoewel JWW samenwerkt met justitiŽle en politiŽle diensten, behoudt JWW zijn autonomie. JWW is geen dienst voor gerechtelijk onderzoek of expertise, noch vervangt ze justitiŽle of andere bestuurlijke instanties. JWW streeft wel naar een goede samenwerking met de justitiŽle diensten, vanuit een gelijkwaardige en onafhankelijke positie.
 • De hulpverlening is gratis.
 • JWW werkt samen met de overige JWW-teams in Vlaanderen en in Brussel teneinde een eenduidige en rechtsgelijke hulp- en dienstverlening uit te bouwen.
 • JWW profileert zich als dienst "justitieel welzijnswerk" en maakt zich als dusdanig bekend bij het grote publiek en andere diensten.