Sla navigatie over

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be/.

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
Over de site | Contact | Sitemap 

Thema's
 

 

Snelmenu 
 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

U bent hier: vlaanderen.be > Welzijn & Justitie > Gedetineerden > Strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening


Strategisch Plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De Vlaamse regering heeft op 8 december 2000 een plan goedgekeurd om de hulp- en dienstverlening aan gevangenen uit te breiden en te verbeteren. Het is de bedoeling dat de verschillende voorzieningen van de Vlaamse Gemeenschap gaan samenwerken om een degelijk aanbod te hebben van hulpverlening, vorming, beroepsopleiding, onderwijs, sport en ontspanning. Op die manier wil de Vlaamse regering ingaan op de vragen van zeer veel gevangenen die graag meer mogelijkheden willen krijgen om hun gevangenistijd zinvol in te vullen en betere vooruitzichten te hebben voor het leven na de straf.

 

De Vlaamse regering wil met dit plan ook uitdrukken dat gevangenen volwaardige leden blijven van de samenleving en dat zij zoals alle andere mensen een beroep mogen doen op hulp- en dienstverlening om een goede eigen plaats te verwerven in de maatschappij.

 

 

[ Naar boven ]

Mededeling aan de Vlaamse regering op de vergadering van 17 maart 2006

 

Op 17 maart 2006 deelde de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het tweede opvolgings- en evaluatierapport over het strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden mee aan de Vlaamse regering.

 

Voor deze gelegenheid werd ook een overzicht gemaakt van het aanbod (en de participatie) in 2005 in de gevangenissen uit de pilootregio van het strategisch plan (Antwerpen, Brugge, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout en Wortel).

 

U kan de documenten hier downloaden:

 

[ Naar boven ]

Beslissing Vlaams regering op de vergadering van 10 juli 2003

Op 19 juli 2002 besliste de Vlaamse regering elk jaar een opvolgings- en evaluatierapport over de uitvoering van het strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te laten opstellen teneinde de nodige beslissingen tot bijsturing van het strategisch plan te kunnen nemen. Op basis van het eerste opvolgings- en evaluatierapport besliste de Vlaamse regering op 10 juli 2003:

 • akte te nemen van:
  • de positieve realisaties, de knelpunten, de uitdagingen en de aanbevelingen in de uitbouw van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zoals die tot uiting komen in het eerste opvolgings- en evaluatierapport,
  • de moeilijkheden die rijzen bij de uitoefening van haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals die verwoord werden in de op 28 mei 2003 door het Vlaams Parlement aangenomen met redenen omklede motie tot besluit van een op 6 mei 2003 gehouden interpellatie tot de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking over de externe hulpverlening in de Antwerpse gevangenis;
 • te bevestigen dat het door haar op 8 december 2000 goedgekeurde "strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden" haar centraal beleidsinstrument blijft om vorm en inhoud te geven aan haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het vlak van de sociale re´ntegratie van gedetineerden;
 • de functioneel bevoegde Vlaamse ministers te gelasten, in onderlinge samenwerking en rekening houdend met de aanbevelingen in voornoemd opvolgings- en evaluatierapport en met de beschikbare begrotingskredieten, de inhoudelijke en budgettaire inspanningen voor de verdere implementatie en uitbreiding van het strategisch plan voort te zetten,
 • de Vlaamse minister, belast met de co÷rdinatie van het strategisch plan, te gelasten:
  • contact op te nemen met de federale minister van Justitie, hem het opvolgings- en evaluatierapport alsmede voornoemde motie van het Vlaams Parlement over te zenden en vervolgens grondig overleg te plegen en initiatief te nemen inzake de knelpunten en aanbevelingen die aan bod komen in voornoemd rapport en in voornoemde motie,
  • over de uitvoering van de hierboven vermelde beslissing verslag uit te brengen aan het Vlaams Parlement en aan de Vlaamse regering.

 

[ Naar boven ]

Beslissing Vlaamse regering op de vergadering van 19 juli 2002

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, Mieke VOGELS, keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed van het actieplan voor de uitbouw van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit plan betreft in feite de concrete operationalisering van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden, dat op 8 december 2000 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

 

Verschillende Vlaamse ministers werkten mee aan de voorbereiding en de uitvoering van dit plan: er zijn acties voorzien op het vlak van onderwijs, beroepsopleiding, tewerkstelling, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, sport en ontspanning.

 

Om het geheel in goede banen te leiden werden een reeks maatregelen getroffen en goedgekeurd. In de 5 gevangenissen van de pilootregio Antwerpen-Kempen zullen vanaf 1 september personeelsleden van de Vlaamse overheid instaan voor de beleidsmatige aansturing en opvolging van de hulp- en dienstverleningsprogramma's. Trajectbegeleiders van justitieel welzijnswerk zullen de individuele gedetineerden wegwijs maken in het aanbod, samen met hen een hulp- en dienstverleningstraject op maat uitstippelen en de uitvoering daarvan opvolgen.

 

Er is voorzien in voortdurende samenwerking en communicatie met de verschillende diensten van de gevangenissen. Er werd een gedragscode uitgewerkt waaraan alle medewerkers aan de Vlaamse hulp- en dienstverlening zich dienen te houden. Het geheel wordt voorbereid en opgevolgd in lokale "planningsteams maatschappelijke dienstverlening".

 

De federale minister van Justitie betuigde zijn instemming met het hele opzet.

 

De leden van de Vlaamse regering engageerden zich om verder mee te werken aan de stelselmatige uitbouw van het operationeel plan en de geleidelijke spreiding ervan naar alle Vlaamse gevangenissen.

 

[ Naar boven ]

Beslissing Vlaamse regering op de vergadering van 13 juli 2001

De Vlaamse regering beslist :

 • haar goedkeuring te hechten aan het concept van samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en Justitie inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en aan het voorstel om de implementatie hiervan op te starten in de gevangenissen van de pilootregio;
 • de leden van de Vlaamse regering te gelasten
  • voornoemd concept mee te delen aan de administraties, de Vlaamse openbare instellingen en de door hen aangestuurde voorzieningen, 
  • de nodige maatregelen te treffen zodat de principes en de werkwijzen van het concept gerespecteerd worden,
  • mee te werken aan de concretisering van het operationeel plan;
 • de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, te belasten met:
  • de co÷rdinatie van de implementatie van het samenwerkingsconcept, het opstellen van een ge´ntegreerd operationeel plan en het overleg met Justitie,
  • de opvolging van de uitvoering van deze beslissingen.

 

[ Naar boven ]

Beslissing van de Vlaamse regering op de vergadering van 8 december 2000

Sinds de Vlaamse regering op 17 juli 2000 het Vlaamse Strategisch Plan "Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden" goedkeurde als onderhandelingsbasis voor het verdere overleg met Justitie, werd het grondig besproken door een interkabinettenwerkgroep.

 

Gevolg gevend aan de aanbevelingen van deze werkgroep, besliste de Vlaamse regering op 8 december 2000:

 • haar goedkeuring te hechten aan het in bovengenoemde nota voorgestelde strategisch plan "Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden";
 • voornoemd strategisch plan op te starten in de pilootregio Kempen en Antwerpen. De leden van de Vlaamse regering worden gelast, elk wat hem of haar betreft, zich te engageren om mee te werken aan een geco÷rdineerde implementatie binnen deze regio;
 • de interdepartementale commissie 'Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' te gelasten, in samenwerking met de beleidscel 'criminaliteit en samenleving' van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, deze implementatie op te starten en te begeleiden zodat :
  • voor 30 april 2001 een concept van samenwerking tussen alle relevante actoren in deze pilootregio is uitgewerkt,
  • voor eind 2001 een operationeel model voor de verdere implementatie van dit strategisch plan is uitgewerkt, waarbij de budgettaire implicaties voor elk bevoegdheidsterrein zijn bepaald. Dit operationeel model voor de verdere implementatie van het strategisch plan zal door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, ter goedkeuring aan de Vlaamse regering worden voorgelegd, teneinde haar toe te laten de nodige (zowel inhoudelijke als budgettaire) beslissingen te nemen met het oog op de verdere geleidelijke implementatie ervan;
 • de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, te gelasten verder overleg te plegen met Justitie in functie van voornoemde implementatie.

 

[ Naar boven ]