Sla navigatie over

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be/.

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
Over de site | Contact | Sitemap 

Thema's
 

 

Snelmenu 
 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

U bent hier: vlaanderen.be > Welzijn & Justitie > Seksuele delinquenten > Sectorprotocol


Sectorprotocol met betrekking tot de bijkomende taak "hulpverlening aan seksuele delinquenten" 

1. Algemene opdracht

Een centrum voor algemeen welzijnswerk met de bijkomende taak hulpverlening aan seksuele delinquenten (hierna ook HSD genoemd) heeft tot opdracht de persoonlijke, relationele en maatschappelijke ontwikkeling van daders van seksueel misbruik te begeleiden en hun reÔntegratie in de maatschappij te bevorderen teneinde herhaling van seksueel misbruik te voorkomen.

2. Doelstellingen

De werking van HSD is erop gericht:

 1. een effectieve bijdrage te leveren in het voorkomen van seksueel-gewelddadig gedrag;
 2. tegemoet te komen aan de specifieke welzijnsnoden en -behoeften van daders;
 3. voor deze cliŽnten de toegankelijkheid en de aanspreekbaarheid van het algemeen welzijnswerk en van de bredere maatschappelijke dienstverlening te bevorderen en te bewaken en deze voorzieningen zodoende effectief in hun bereik te brengen; en
 4. samen te werken en te overleggen met andere centra, binnen en buiten het algemeen welzijnswerk, die zich bezighouden met hulpverlening aan seksuele delinquenten teneinde een kwaliteitsvolle en rechtsgelijke hulp- en dienstverlening uit te bouwen.

3. Taken

Een centrum voor algemeen welzijnswerk met de bijkomende opdracht hulpverlening aan seksuele delinquenten zal:

 1. de taken die voorzien zijn in artikel 9 van het samenwerkingsakkoord van 8 december 2000 tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap realiseren; en
 2. de daders van seksueel misbruik die niet gevat zijn in een dwingend wettelijk kader begeleiden en behandelen.

4. Werkingsprincipes

 1. Alle medewerkers houden zich, voor wat de cliŽnten in een dwingend justitieel kader betreft, aan de beginselen en werkingsprincipes van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik van 8 oktober 1998.
 2. De hulpverlening is gratis.
 3. Het centrum bevordert de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid van het algemeen welzijnswerk en van de bredere maatschappelijke dienstverlening voor daders van seksueel geweld.
 4. Hoewel HSD samenwerkt met politiŽle en justitiŽle diensten, volgens de voorschriften uit het samenwerkingsakkoord, behouden zij hun onafhankelijke positie. De HSD-teams zijn geen diensten voor gerechtelijk onderzoek of expertise, noch vervangen ze justitiŽle of andere bestuurlijke instanties.
 5. Het centrum houdt in zijn dienst- en hulpverlening actief rekening met het belang van slachtoffers van seksueel misbruik.
 6. Het centrum profileert deze taak als "hulpverlening aan seksuele delinquenten".
 7. Er wordt structureel samengewerkt met de overige HSD-teams in Vlaanderen en Brussel teneinde een rechtsgelijke hulp- en dienstverlening uit te bouwen en een eenheid van beleid, organisatie en uitvoering na te streven.
 8. De HSD-teams ontwikkelen de nodige aandacht voor specifieke doelgroepen van daders van seksueel misbruik, zoals allochtonen, zwakbegaafden en minderjarigen.
 9. Het centrum zorgt binnen de provincie voor een concreet aanbod van hulp- en dienstverlening voor daders van seksueel misbruik en werkt hiervoor samen met de andere centra voor algemeen welzijnswerk en andere voorzieningen in deze regio.
 10. Op basis van een nauwkeurige diagnostiek worden geŽigende hulpverleningsmethodieken voor psychosociale begeleiding en/of hulpverlening van daders van seksueel misbruik - die overeenstemmen met de erkende klinische ervaring en de wetenschappelijke internationale inzichten op dit vlak - toegepast. De diagnostiek, begeleiding en hulpverlening kunnen gerealiseerd worden door samenwerking binnen het centrum voor algemeen welzijnswerk en / of met andere voorzieningen.
 11. De hulpverleningspraktijk is gebaseerd op een responsabiliseringsmodel waarin de dader verantwoordelijk gesteld wordt voor de eigen handelingen. Het dadergedrag van seksuele delinquenten wordt begrepen als het samengaan van verschillende factoren. Er wordt gebruik gemaakt van een multi-causale benadering waarbij socio-culturele, situationele, bio-psychologische en materieel-financiŽle factoren en het begrip "misbruikketting" gehanteerd wordt. Er wordt beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de dader en er wordt gebruik gemaakt van zijn / haar zelfredzaamheid en de beschikking over (nog niet aangeboorde) hulpbronnen.
 12. Er is oog voor de context van de dader, wat concreet betekent dat partner, naastbestaanden, gezinsleden, familieleden en andere relevante derden mee betrokken kunnen worden.
 13. Naargelang de aard van de problematiek en de psycho-sociale situatie van de dader kan gekozen worden voor een individuele of groepsgewijze benadering, waarbij een aanpak vanuit verschillende werkvormen geÔntegreerd kan worden.
 14. Met het oog op het bewaken van kwaliteit en deskundigheid en het handhaven van een efficiŽnte hulpverlening gaan de HSD-teams samenwerkingsverbanden aan op regionaal, landelijk en interlandelijk niveau. In de eerste plaats dient hierbij gedacht te worden aan samenwerking met andere HSD-teams, en ook aan samenwerking met de leerprojecten voor daders van seksueel geweld, de diensten geestelijke gezondheidszorg, de psychosociale diensten binnen de gevangenissen, de justitiehuizen en de steuncentra.